STOWARZYSZENIE DELTA w NIELISZU - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb
  • DELTA NIELISZ !!!!
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  •        

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 167, wczoraj: 337
ogółem: 1 069 396

statystyki szczegółowe

Ankiety

ANDORIA - DELTA

Zegar

FUTBOLOWO.TV

FUTBOLOWO.TV

Zczuba.tv

Aktualności

 

Statut Stowarzyszenia DELTA

STATUT

STOWARZYSZENIE
 

„DELTA  "

Nielisz, 2008

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


Stowarzyszenie „ DELTA", zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Z 1989r. Nr 20, póz. 104 z pózn. zm.) oraz postanowieniem niniejszego statutu i posiada osobowość prawna.


§ 2


Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie, propagowanie i popieranie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających dobru danego społeczeństwa. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne niezależnie od wyznania i światopoglądu.


§ 3


Siedzibą Stowarzyszenia jest Nielisz.


§ 4


Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Nielisz, ale dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terytorium całego kraju oraz poza granicami kraju.


§ 5


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


§ 6


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 7


Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w szczegółowych przepisach. Wzory ich ustala Zarząd.


§ 8


1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej i bezinteresownej pracy członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem dochodów na cele stowarzyszenia.


Rozdział II
Cel i formy działania

 

§ 9

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dzieci i młodzieży przez sport  i kulturę oraz upowszechnianie wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Celem Stowarzyszenia jest również:

1) prowadzenie działalności sportowej, zarządzanie klubami sportowymi, tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);

2) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie sportu, kultury i turystyki;.

3) pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą przez zajęcia sportowe i i inne zajęcia edukacyjne;

4) troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej na temat pozytywnego wpływu sportu na życie społeczeństwa

5) organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;

7) krzewienie kulturalnego dopingu sportowego i zasad kulturalnego zachowania podczas rywalizacji sportowych wśród zawodników.

8) zapoznawanie się z dorobkiem kultury i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;

9) troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

10) promowanie i inicjowanie aktywności kulturalnej i sportowej w oparciu o istniejącą bazę.

11) działalność na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej.

 

§ 10


Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez :

1)  organizowanie widowisk sportowych i branie w nich udziału (zawody, turnieje);

2)  organizowanie i prowadzenie obozów i koloni: sportowych, wypoczynkowych dla dzieci i
 młodzieży;

            3) organizowanie i prowadzenie: spotkań, zebrań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji,

 kursów, szkoleń w obszarze: poezji, muzyki, śpiewu, akademii, wieczornic, przedstawień, koncertów, konkursów, przeglądów, spotkań ze znaczącymi osobistościami (imprezy kulturalne, religijno - patriotyczne, regionalne, folklorystyczne itp.). Prowadzenie zajęć edukacyjnych i sportowych z dziećmi i młodzieżą;

4)  prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe;

5)  prowadzenie świetlic środowiskowych promujących w działalności zajęcia sportowe;

6)  zarządzanie gospodarne nad obiektami sportowymi;

7)  wydawnictwo broszur, gazetki i innych materiałów promocyjnych;

8)  dbanie o symbole organizacyjne; 

9)  organizowanie widowisk sportowych i branie w nich udziału (zawody, turnieje);

10)  organizowanie i prowadzenie obozów i koloni: sportowych, wypoczynkowych dla dzieci i
 młodzieży;
11)  organizowanie rajdów pieszych i rowerowych;
12) tworzenie i prowadzenie: bibliotek, czytelni, środków społecznego przekazu, organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych, tworzenie muzeów tradycji regionalnych itp.;

 


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11


Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne, członkowie zwyczajni oraz - na zasadach określonych statutem -honorowi i juniorzy.


§ 12


Członkowie Zwyczajni:

1.    Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby które złożą pisemną deklarację podpisaną przez kandydata i dwóch Członków Stowarzyszenia.

2.      Przyjmowanie na listę nowych członków dokonywane jest zarządzeniem Zarządu.

3.       Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia maja następujące prawo:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) udział w życiu Stowarzyszenia,
c) udział w imprezach Stowarzyszenia,
d) występowanie z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
e) korzystanie nieodpłatnie z lokali, urządzeń i poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członkom,
f) noszenia odznaki organizacyjnej i posiadania legitymacji,
g) korzystania z innych możliwości jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom.

 

4. Członkowie Zwyczajni maja następujące obowiązki:


a) przestrzeganie postanowień statutu i udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
c) czynnego udziału w działalności i pracach Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składki członkowskiej,
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) śmierci Członka,

6. Skreślenia w przypadku nie wyplenienia obowiązków statutowych, w tym w szczególności za :
a) prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem,
b) prowadzenie działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c) nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
d) zaleganie z zaplata składek członkowskich za dwanaście miesięcy rozliczeniowe,
e) utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu uchwala Zarządu Stowarzyszenia.

7. W przypadkach określonych w ust 5 pkt 4 lit a) i b) wykluczenie następuje na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia. Osoba wykluczona może się odwołać w ciągu 14 dni od chwili wykluczenia na Walne Zebranie Członków. Zarząd ma obowiązek w programie obrad umieścić ten punkt.

 

§ 13

Członkowie Honorowi

 

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3. Członkowi Honorowemu służy prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz głos doradczy.
4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
5. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§ 14

Członkowie Juniorzy

 

1. Członkiem Juniorem jest osoba która złożyła Deklarację Członkostwa ale z chwilą zebrania się Walnego Zebrania jest osobą niepełnoletnią. Nie posiada 18 lat.

2. Członkowie juniorzy mogą kandydować w wyborach do Zarządu z wyłączeniem funkcji Prezesa, Z-cy Prezesa, Skarbnika.

3. Mogą kandydować w wyborach do Komisji Rewizyjnej.

4. Członek junior który kandyduje do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wpierw musi przedstawić zgodę rodziców.

 

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna


§ 16


Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§ 17


Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

W razie zmniejszenia się składu organów Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może powierzyć obowiązki osoby rezygnującej na innych członków Zarządu, lub przeprowadzić Wybory Uzupełniające.

§ 19


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Najwyższa władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz członkowie juniorzy.

§ 20


1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz do roku lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub Prezesa Zarządu. Ponadto Walne Zebranie może zwołać piętnastu członków Stowarzyszenia.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed data zebrania listami poleconymi lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka adres. Jeżeli członek nie poinformował Zarządu o zmianie adresu do korespondencji, zawiadomienie wysłane na dotychczasowy znany adres uważa się za skuteczne.
3. Walne Zebraniu Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do glosowania. Jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 dni od zamknięcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zdolne jest do podejmowania uchwal bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków oraz programu działania Stowarzyszenia,
2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) określenie liczby członków władz, wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
7) określenie górnej granicy zobowiązań majtkowych podejmowanych przez Zarząd,
8) uchwalanie wysokości składki członkowskiej uiszczanej przez członków zwyczajnych,
9) podejmowanie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych i wystąpieniu z takich organizacji,
10) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majtku Stowarzyszenia,
11) ustalania wynagrodzeń członków Zarządu,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
14) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
15) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 21


1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Zarząd Stowarzyszenia lub specjalnie powołane Prezydium.
2. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane.
3. Protokół podpisuje Prowadzący Zebrania i Sekretarz.

§ 22


1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy  Komisji Rewizyjnej lub na wniosek piętnastu członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w okresie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.


§ 23


1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów.
2. Zmiany w statucie, odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 24


Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Z-cy Prezesa oraz Sekretarza, Skarbnika, Delegata Zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Praca Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes, a pod jego nieobecność Z-ca Prezesa.
4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona:
1) Sekretarza
2) Skarbnika

3) Delegata

5. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz przyjmowanie ich rezygnacji,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia co najmniej raz do roku lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 15 członków Stowarzyszenia.
6) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów, w tym zespołów ekspertów w celu wykonywania zadań statutowych,
7) powoływanie Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia,

8) powołanie trenerów i instruktorów po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy.
9) podejmowanie uchwal o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
10) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,
11) ustalanie rocznych i kończących kadencje sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
12) zarządzanie majakiem i funduszami Stowarzyszenia,
13) wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile nie leży one w kompetencjach Walnego Zebrania Członków,

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu i są zwoływane przez Prezesa lub przez Wiceprezesa.

7. Składanie wniosku na Walnym Zebraniu o odwołanie Członka Stowarzyszenia jeżeli złamał prawo Statutowe.

§ 25


1. Do zaciągania zobowiązań majtkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie: Prezes lub Z-ca Prezesa ze Skarbnikiem
2. W innych sprawach Stowarzyszenie reprezentują Prezes lub Z-ca Prezesa Zarządu jednoosobowo.


§ 26


Organizacje i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§ 27


Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
5. Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§ 28


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
2) Opiniowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwal Zarządu dotyczących gospodarki finansowej Zarządu,
3) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
4) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
5) Przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub wnioskowanych przez Zarząd,
6) Występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

7) Występowanie z wnioskiem na Walnym Zebraniu o pozbawienie funkcji danego Członka Zarządu.
8) Występowanie z wnioskiem o wykluczenie członka Stowarzyszenia ze struktur organizacji.

 

§29

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe które będą realizowały założenia Statutu Stowarzyszenia i realizowały konkretny cel Stowarzyszenia. Taka jednostka powoływana jest przez Walne Zebranie Członków a kontrolowana przez Zarząd.

 

 

Rozdział V
Protokół z przebiegu obrad

§ 30

1.      Obrady walnego Zebrania Członków oraz Spotkania Zarządu muszą być protokołowane. Protokół sporządza się w toku obrad. Protokół z posiedzenia na następnym posiedzeniu winien być odczytany i przyjęty.

2.      Protokół powinien zawierać:

1.      numer, datę i miejsce obrad oraz numery uchwał i zarządzeń;

2.      stwierdzenie prawomocności obrad;

3.      nazwiska obecnych uczestników obrad oraz zaproszonych gości;

4.      stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;

5.      zatwierdzony porządek obrad;

6.      przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

7.      czas trwania obrad.

3.      Protokół podpisuje prowadzący obrady oraz sekretarz lub inna osoba wyznaczona z Zarządu.

 

 

Rozdział VI
Uchwała

§ 31

1.      Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i zarządzenia Zarządu powinny zawierać przede wszystkim:

1.      numer, datę i tytuł;

2.      podstawę wydania;

3.      określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji;

4.      określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie;

5.      termin wejścia w życie oraz termin realizacji lub czas obowiązywania.

2.      Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.

3.      Oryginały uchwał i zarządzeń przechowuje się wraz z protokołami obrad.

4.      Uchwały i zarządzenia przekazuje się właściwym osobom do realizacji.

Rozdział VII
Głosowanie

§ 32

1.      Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

2.      Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50% uprawnionych członków. Uprawnionym członkiem biorącym udział w głosowaniu jest osoba która złożyła deklarację członka.

3.      W razie niespełnienia wymogu z § 20 obrady zwołuje się powtórnie według zapisu statutu.

 

4.      Między I terminem a II terminem musi upłynąć co najmniej 14 dni.

§ 33

Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba, że w drodze uchwały zostanie utajnione. Głosowanie w wyborach jest tajne.

§ 34

Nie zatwierdzenie sprawozdania, negatywna ocena realizacji zadań statutowych lub rocznych programów, a także nie otrzymanie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem osób odpowiedzialnych z pełnionych funkcji w Zarządzie.

 

 

Rozdział VIII
Wybory

§ 35

1.      Kandydatury przy wyborach może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania, chyba , że przepisy stanowią inaczej.

2.      Głosowanie przy wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jednomyślną zgodą uprawnionych.

3.      Wybór ponowny i wybór nieobecnych jest dozwolony o ile wyrazili pisemną wolę kandydowania.

4.      Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła na to zgodę.

5.      Walne Zebranie wybiera Zarząd Stowarzyszenia w dwóch turach: w I głosowaniu następuje wybór Prezesa. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Prezesem,a w II głosowaniu wybór pozostałych czterech członków Zarządu. O zajmowanej funkcji decydują po głosowaniu sami wybrani czterej członkowie Zarządu.

 

§36

1.      Wybory Komisji Rewizyjnej. Uprawnieni do głosowania głosują na trzech spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostają trzej kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

2.      W razie równowagi głosów między kandydatami, która uniemożliwia wyłonienie trzech osób o największej liczbie głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie w celu rozstrzygnięcia, który z tych kandydatów ma pierwszeństwo. O pierwszeństwie decyduje liczba głosów uzyskanych w ponownym głosowaniu.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.


Rozdział IX
Majątek Stowarzyszenia


                                                                            § 37
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, dotacji i subwencji,
3) spadków i zapisów,
4) dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
5) dochodów z majtku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej,
2. Majątek Stowarzyszenia stanowi nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 38


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód z działalności gospodarczej służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
3. Majtkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

  

Rozdział X
Postanowienia końcowe


§ 39

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy prawa o
stowarzyszeniach.
4. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu.

 

 

 

TRENINGI

 TRENINGI 

 Seniorzy:

Wtorek  18:00
Boisko w Nieliszu

Zapraszamy wszystkich do reprezentowania barw naszego klubu!!!


 

 

 

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Brak danych.

Tabela ligowa

B-klasa » Zamość II

Statystyki drużyny

Najnowsza galeria

XVI Międzywioskowy Turniej piłki nożnej
Ładowanie...

Buttony